Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

O nás

Společnost ETM LONDON LTD má sídlo ve Velké Británii a aktivity v České republice  uskutečňuje prostřednictvím svého odštěpného závodu ETM LONDON LTD, ve  Vraňanech, v jehož čele od svého založení stojí zkušený ředitel a manažer  Ing. Pavel Hála, který celý svůj zasvětil elektrotechnice.
Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, obor měřicí a regulační technika. Po absolvování základní vojenské služby, začal pracovat jako zkušební technik v tehdejším závodě Metra Blansko. Odtud odešel do Ingstavu Brno, kdy vykonával osm roků nejprve funkci energetika, později revizního technika.
Stál při zrodu zavedení pravidelného ověřování odborných znalostí všech elektrotechniků Ingstavu n.p.  podle nové vyhlášky č.50/78 Sb.   100 elektrotechniků, vypracoval metodiku přednášek i pravidelných zkoušek. V této době se také podílel jako zaměstnanec tehdy již státního podniku Ingstav na výstavbě Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Dva roky působil v roli hlavního energetika GŘ Zemědělské stavby Brno, po té jako energetik Hospodářské správy škol a školských zařízení a naposled opět jako energetik a revizní technik na Kolejích Vysoké školy zemědělské.
Odtud v roce 1990 odchází do soukromého sektoru, kdy jako OSVČ základá firmu ze širokým rozsahem. Ponechává si revizní činnost prováděnou dodavatelským způsobem, začíná se věnovat organizování odborných školení a seminářů a konferencí doplněných výstavkami  především zahraničních firem v České i Slovenské republice, které v obou republikách budovaly svá obchodní zastoupení. Již od samého počátku podnikateské činnosti se věnuje vydavatelské činnosti.Po dobu  více jako 20 let vydává odborný elektrotechnický časopis Elektrotechnický magazín,a k němu až do současnoti  je provozován elektrotechnický portál www.etm.cz , který je pravidelně aktualizován.
Vydal řadu publikací v řadě Elektrotechnické příručky, sám, nebo s jinými autory z nichž nejznámější byli Ing. Václav Honys a Ing.Zdeněk Uhlíř.

Nezapomenutelný pan Ing. Zdeněk Uhlíř, člověk, odborník, vzorný manžel, otec i dědeček
Vždy stál za mnou, sváděli jsme spolu diskuse, vášnivé, ale odborné, a rozhled pana inženýra
mnohdy rozhodl. Často také na našich seminářích přednášel, měl široký rozhled. Přestože za  celý svůj život prožil mnoho, zůstával vždy věrný elektrotechnice a myslím, že přes všechny své zážitky ze svého bohatého života, měl nejdraději svoji práci inspektora na Obvodním báňském úřadu v Brně,na kterou rád vzpomínal.

S oběma a dalšími  předními lektory se rovněž představil elektrotechnikům z celé České republiky, při seminářích  Regionální elektrotechnické dny, které si získali po několik roků své pevné místo v kalendářích elektrotechniků se všech oborů po celé České republice. Největšího komerčního úspěchu zaznamenala publikace Vnitřní elektrické rozvody,  jejímž autorem byl rovněž Ing. Pavel Hála , a elektrotechnické posuvné tabulky, dílo kolektivu autorů, dodávané především do nakladatelství technické literatury BEN, a dále distribuované na vlastních seminářích i seminářích pořádaných jinými firmami. Sem patří především více jako 30 letá pravidelná účast na Celostátním aktivu revizních techniku Slovenské republiky,v Žilině, kde firma dodávala slovenským elektrotechnikům odbornou literaturu potřebnou k jejich práci.Velmi úspěšně se firma na trh v České i Slovenské republice uvedla nabídku barevných měrek průřezů vodičů od 1,5 do 70 mm2 které dodává na náš  i slovenský trh dodnes.

V té době se firma věnuje účastem na všech významných elekrotechnických veletrzích v České republice je to veletrh AMPER, MSV, na Slovensku veletrh EloSys. Odtud již byl kousek k uspořádání prvního celostátního setkání elektrotechniků ELTECH, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2004, v centrální části Jeseníků v  hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou, a třetí den byla uspořádána pro všechny účastníky exkurze na PVE Dlouhé Stráně.Od té doby  se elektrotechnici , revizní technici , projektanti a energetici, setkávají pravidelně každým rokem ve třetím týdnu v září, aby si vyslechli odborné přednášky, předních elekrotechnických odborníků, prohlédli si výstavky s novinkami v oblasti měřicích přístrojů, úložného materiálu, přepěťových ochran a dalších moderních elektrických prvků a zařízení. K významným mezníkům Celostátních setkání ELTECH patřil rok 2010, kdy si elektrotechnici připomněli jubileum  20 let vydávání časopisu Elektrotechnický magazínu, ale jako generální partneři se zúčastnili přímo v Koutech nad Desnou zahraniční firmy vyrábějící měřicí přístroje. Z Holandska firma Fluke, z Francie firma Chauvin Arnoux, jejichž zástupci přijeli z obou zemí do Jeseníků, kde po dva seznamovali
podrobně účastníky ELTECHu, se svými výrobky.K úspěšným ročníkům patřili setkání v Jižních Čechách, kdy v rámci odborné exkurze si mohli přihlášení účastnící prohlédnout nejen simulátor Jaderné elektrárny v Temelíně,ale při opakované exkurzi v dalším roce i část vlastního zařízení uvnitř elektrárny.